1-. Comentari del'índex d'atur en tres països: Espanya, Polònia, Itàlia, Romania i Grècia.
És una font gràfica d'un gràfic de línies on surt representat l'atur als països d'Espanya, Polònia, Itàlia, Romania i Grècia. Podem observar com Itàlia i Romania des de el principi fins al final de el gràfic tenen un atur baix sense oscil·lacions. Polònia en canvi ha sofert oscil·lacions grans entre els anys 1998 i 2006 però té un atur baix en aquests moments. Per últim Grècia i Espanya han sofert grans oscil·lacions des de el principi fins avui en dia on en aquests moments tenen un índex d'atur molt elevat.
2-. Comentari de el nostre mapa.
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=c6224318b5bc8bc28a758edc189a2135#no-back-button&id=20682566&title=Mapa-de-centres-secundaris-i-pavellons-esportius

És una font cartogràfica. Un mapa temàtic de Catalunya on surten representats el nombre d'instituts. Podem observar com en tot el litoral hi ha un gran nombre d'instituts, degut a les grans concentracions urbanes com Barcelona, Tarragona, Badalona... Mentre que a l'interior no n'hi ha tanta tanta concentració de centres educatius, únicament en la capital del segrià, Lleida. I per acabar, en els pirineus, gairebé no hi han centres de secundària. El mateix podríem dir amb els pavellons esportius, ja que on hi ha més població hi hauran més pavellons.

wordle.png

3-. Comentari del video.

- La competència perfecta és un terme utilitzat en economia per a referir-se al fenomen que es dóna quan empreses tenen una falta de poder per a manipular el preu al mercat (preu-acceptants), i es dóna una maximització del benestar, resultant una situació ideal dels mercats de béns i serveis en els que la interacció de l'oferta i la demanda determina el preu.

- Funcionament dels mercats de competència perfecta:
  1. Existència de molts productors i consumidors. La presència de molts venedors en relació amb el mercat, ningú podria exercir una influència apreciable sobre els preus, en aquest cas es diu que les empreses son preu acceptants. És a dir, que una empresa no podria augmentar exorbitadament el preu dels béns que ven, perquè de manera contrària, els demandants es refugiarien en altres oferents.
  2. Les empreses venguen un producte homogeni al mercat, perquè al comprador li seria indiferent un venedor o altre, el producte de cada empresa és un substitutiu perfecte d'allò que venen les altres empreses del sector. Una altra conseqüència d'açò és la no existència de marques.
  3. La tecnologia és a l'abast de totes les empreses. Això faria que els factors de producció serien mòbils a llarg termini.
  4. Les empreses i els consumidors tinguen informació completa i gratuïta, acceptant aquests darrers els preus comexògens i prenen les seues decisions comparant preus, perquè tots els consumidors disposen de la mateixa informació sobre les característiques de preus i les quantitats ofertes dels béns.
  5. No existisquen problemes d'entrada o eixida al mercat, com tampoc problemes de revenda. En aquest sentit qualsevol empresa podria accedir al mercat atreta per l'existència d'alts beneficis.

4-. Comentarid el 2n video.

- La relació que podria tenir aquest video ab els mercats de competència perfecta són esl diferents treballadros que competeixen per un únic lloc de treball, on ofereixen les seves capacitats, no solament intel·lectuals sino físiques.

- Em sembla malament que els guapos cobrin més que els feos ja que segons el video els feos i els guapos són igual de llestos, i per tant poden cobrir igual de bé un lloc de treball d'un guapo.